• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/17 ساعت 10:43

    با ویدئوهایی که با کمک مک کارتی و از سوی تاکر کارسون از فاکس نیوز منتشر شده است، نه فقط متهمین و محکوم شدگان مبرا می‌شوند، بلکه تبانی برخی از جمهوریخواهان با دموکرات‌ها نیز افشا می‌گردد؛ اقدامی که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا را تغییر دهد.۳/۲