• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/15 ساعت 18:24

    سکوت چند ماهه جریان صدر در قبال دولت میتواند با اصرار احزاب بزرگ بر تصویب قانون جدید انتخابات بشکند و صدری‌ها و تشرینیها را دوباره به خیابان بکشد.
    تصویب احتمالی قانون جدید و اعاده سانت لیگو، بازگشت دوباره به ماقبل اعتراضات ۲۰۱۹ #عراق خواهد بود.
    این به سود دولت نوپا نخواهد بود.