• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/15 ساعت 15:52

    ایشان حقوق خوانده، اما آقای خیزران که اکنون توان دفاع از خود را ندارد، به دروغ‌پراکنی متهم کرده.
    البته همزمانی انتشار این ادعا با بازداشت خیزران محل تامل است.