• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/14 ساعت 14:15

    به دخترم میگم این چیه؟
    میگه آب و دستمال تو کیفمون هست که اگه شیمیایی زدن بگیریم جلوی بینیمون مسموم نشیم!

    آفرین به قدرت اول منطقه!!