• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/13 ساعت 22:23

    کشتن‌ها از خیلی وقت پیش‌تر شروع شده از روزی که در هر خانه میشی همه دنبال خط کشی هستند اگر باب میل ساز نزدی میشه «برآنها» و اگر کوک بودی میشی «باآنها»