• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/12 ساعت 11:29

    مطالبه درستی است حتما به عزیزان کمیته نامگذاری شورای شهر تهران انتقال می‌دهم وبا نگاه انقلابی که در شورای اسلامی شهر تهران سراغ دارم حتما استقبال خواهد شد.