• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/11 ساعت 22:18

    مدل آل اسحاق - خوانساری در اتاق بازرگانی همان مدل پوتین- مدودف در روسیه است.
    با تغییرات جهانی اقتصاد و لزوم توجه به اقتصاد دیجیتال، وزیر ۳۰ سال پیش که یک بار هم مدیر مهمترین اتاق بوده ، به نظر شما میزان اثر گذاری اش چقدر خواهد بود؟
    #اتاق_بازرگانی