• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/09 ساعت 18:30

    هر کس موضعی بگیرد که حرص منتقدان را در بیاورد، جایزه دارد.
    همین یک جواب قابلیت معاون وزیر شدن را ایجاد کرد