• و سلام خدا بر او، فرمود:
    در آنجا که باید سخن گفت، خاموشى سودى ندارد، و آنجا که باید خاموش ماند سخن گفتن خیرى نخواهد داشت.

    لا خیر فی الصمت عن الحکم کما أنه لا خیر فی القول بالجهل

    #نهج_البلاغه

    حکمت ۴۷۱