• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/09 ساعت 18:22

    مسمومیت دختران
    نمایشگاه سیاری از مجموعه ناتوانی در ایجاد امنیت، عرضه ارزان قیمت تحجر، محجور بودن در تشخیص اولویت‌ها، بی کفایتی مدیریتی، بی توجهی محض مجری به اجرای قانون، تراژدی برخورد دوگانه و … است
    نکته: این معضل با گریه و دعا در خلوت حل نمی‌شود!
    #مسمومیت_دانش‌آموزان_دختر