• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/08 ساعت 13:30

    توسل به توحش در مقابله با زندگی نو و مظاهر آن، به ما یادآوری می‌کند که حسن رشدیه چه زجری کشید تا نظام آموزشی نوین را در ایران برقرار سازد.
    روحت شاد و یادت تا جاودان تاریخ گرامی، آقای رشدیه.