• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/12/05 ساعت 13:42

    این جمله از کتاب دخترم در ذهنم مونده:

    عیب زندگی کردن این است که گاهی خیلی غیرمنصفانه است.

    ماجراهای دیزی، نوشته کیس‌گری، ترجمه مژگان کلهر.