• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/05 ساعت 23:36

    باشه
    ولی خواهشا فردا نگید، بنزین و نان مفت است ، در پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگر چند دلار است و در ایران مفتتتت!!