• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/12/05 ساعت 16:17

    همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
    که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی