• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/28 ساعت 10:51

    ایستگاه آخر مادی گرایی
    مکاتبی که راز موفقیت خود را انقطاع از آسمان و دین و جایگزینی انسان قلمداد می‌کردندوبرعلیه بشریت بمب اتم بکاربردندبیشترین تخریب محیط زیست راانجام دادندودرکروناواکسن راحق انسانهای درجه یک می‌دانستندو راه حل پیری جمعیت را خودکشی دستجمعی پیران قلمدادمی کنند.