• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/28 ساعت 11:30

    آموزش وپرورش یک وزارت خانه نیست
    همه چیزیک ملت وآینده یک کشور و رکن اصلی تمدن سازی است
    ونیازبه معلمانی دارد دراین طراز،که برای شادی آینده سازان آن اندیشمندانه عمل کندوراه تعالی راپیش روی آنهاقراردهند.
    هرآنقدرکه برای این مفاهیم ارزش قائل هستیم بایدبرای معلمان این کشورهزینه کنیم.