• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/24 ساعت 14:16

    مسلم است که همه شهروندان حق نقدوپیشنهاد دارند ومسئولان موظف به استماع ورفع ایرادها می‌باشندوتفاوتی میان اشخاص دراین مورد نیست.
    ولی آلوده کردن ساحت نقددلسوزانه ومشفقانه به غرض ورزی وپیش داوری موضوع دیگری است.
    نعمت نقدونظارت راشاکریم وتخریب‌ها وغرض ورزی هارابه خدا واگذار می‌کنیم.