• محمد امین توکلی زاده   mtavakolizadeh@

    1401/11/24 ساعت 07:58

    شهرداری وجشنواره
    یکی ازوظایف شهرداری هادرحوزه فرهنگی و اجتماعی حمایت ازرخداد‌های مهم این حوزه است.شهرداری تهران درطول ادوارگذشته همیشه جزء حامیان جشنواره فجربوده.
    امسال برای اولین باربراساس تفاهم انجام شده جایزه ویژه‌ای دربخش اصلی در نظر گرفته شد که باحضور شهردارتهران اهدا گردید.