• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/11/21 ساعت 14:03

    قطعنامه دیروز کنگره #آمریکا درباره #ایران یک شوی بسیار مشمئز کننده بود.
    قطعنامه‌ای که اتکایش به دیتای یک گروه آدمکش خائن و دریوزه باشد نفرت انگیز است.
    مداخله جویی بی پروا و هژمونیک آمریکا و حمایت از تروریست‌های ضدوطن دارد حال به هم زن میشود.
    بذر نفرت‌ها را تعمیق می‌کنند.