• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/11/16 ساعت 09:14

    این هدیه و بسته ارزشمند امروز از بیروت به دستم رسید.
    تألیفات دوست گرانقدرم دکتر علی الدیری متخصص تحلیل گفتمان و مطالعات بنیادگرایی.
    اصیل زاده‌ای که تابش نیاوردند و مانند بسیاری دیگر، تابعیت بحرینی اش را از او سلب کردند.
    #الدیری #البحرین