• چرا با وجود انواع تلاشها برای جلوگیرى از انحراف اعتبارات بانکی( اعم از اقدامات شرعی و حقوقی) باز هم اعتبارات منحرف میشه؟ چون نرخ بهره بازار آزاد خیلی خیلی بیشتر از نرخ بهره رسمى( حتی با لحاظ روشهای بانکها برای افزایش نرخ موثر) هست. این به معنای این نیست که مثلا باید نرخ اعتبار/١