• کاش واقعا میشد ما با افتخار میگفتیم در تجارت بین المل نادانیم و بی تجربه ،دوستان اندیشمند و تحریم شناس!
    شما از اونجا یک روبل بابت تعامل با ایران بزن به حتی برادر چین !
    ۱ سنت بفرستید عراق ؟ترکیه دوبی پیشکش !