• فائزه مومنی   faezeemomenii@

    1401/11/11 ساعت 13:04

    میگه که؛ اگر یکی شمارو دوست داشته باشه، شما متوجه میشید، اگرنه شمارو مدام گیج میکنه و ایضا ذهنتون رو بهم ریخته و مشوش.
    خلاصه که آقا وقت خودتت رو الکی تلفن نکن … let them go ….

    #درس_زندگی