• بنا بر اطلاعات واصله از سازمان اداری استخدامی، استخدامی وزارت بهداشت در چند مرحله در تمام گروههای #بهداشت #درمان خواهد بود. دفترچه در سال ۱۴۰۱ منتشر و آزمون در بهار ۱۴۰۲ خواهد بود. امتیاز فعالیت در دوران کرونا هم پا برجاست. وزارت بهداشت بزودی اطلاع رسانی دقیق را خواهد داشت