• سید یاسر جبرائیلی   syjebraily@

    1401/11/11 ساعت 07:30

    سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تغییر نقش دولت در اقتصاد ابلاغ شد، نه حذف دولت از اقتصاد. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴، رهاسازی نئولیبرالی نیست، بلکه وظیفه دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر تغییر می‌کند. وظیفه دولت، استفاده از انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی برای تامین منافع عمومی است.