• این موضوع نه فقط درباره ایران ١٤٠١ قابل درک هست بلکه مثلا در ظهور و رونق PE‌ها در رکود تورمى دهه هشتاد آمریکا هم قابل بررسی هست.
    ممکنه گفته بشه می‌توان به سادگى مانع از تعطیلی شرکت برای فروش دارایی‌های اون شد، صرفا کافیه قاعده گذارى درستی بشه./٤