• در واقع استدلال واگذارى این است که نفع شخصی فرد در گروى رشد کارایی شرکت است اما در شرایط رکود تورمى طولانی،عموما نفع شخصی با رشد کارایی هم جهت نیست. این حقیقت به ما نشان مى دهد در ایران ١٤٠١ مولد سازی( به معنای حفظ اصل مال ) تا چه حد بر خصوصی سازی( به معنای واگذارى) مقدم است./٦