• رو ناگهان افزایش داد( این مسئله مشکلات دیگرى رو ایجاد می‌کنه) صرفا می‌کوشم توضیح بدهم وقتی آربیتراژ از یک حدى بیشتر بشه «نظارت» و «روش» چندان موثر نیستند./٢