• جناب غفاری اگرقراربود من وشما معنای مولدسازی را بدانیم که زحمت افزای سران سه قوه نمیشدند حداقل مجلس در راس امور است دوست من اسوده بخواب منتظران خرید املاک واموال طرح مولدسازی راناراحت نکنید حراج بایدبا ارامش برگزار شود