• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/11/11 ساعت 10:58

    قضاوت آمریکایی‌ها از حکومت آمریکا

    ۲۱ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گالوپ، حکومت آمریکا را مشکلی بدتر از تورم و مهاجرین غیر قانونی می‌دانند.