• هر کس هر جایی بوده به هر دستاویزی تلاش کرده و نامه زده اینترنت بدون فیلتر بگیره.
    با این وضعیت هیچ وقت، زمان تمام شدن «امضاهای طلایی» نمی‌رسد.