• در حضور چنین حقیقتی طبعا تکرار استدلال قدیمی « برای بند ج اصل ٤٤ شرایطی گذاشته شده بود، که محقق نشده و با روش متفاوت خصوصی سازی موفقی می‌داشتیم» طبعا مسموع نیست./٧