• توسعه و‌ رونق فعالیت بنگاه‌های خصوصی نیازمند :
    کاهش تصدی‌گری دولت و خصولتی‌ها
    اتمام اقتصاد دستوری
    حذف فساد ارز چندنرخی
    تعامل با دنیا و جذب سرمایه خارجی
    حمایت از صادرات میباشد