• هاتف خرمشاهی   hatef54@

  1401/11/11 ساعت 11:42

  «حال من حال اسیری است که هنگام فرار …
  یادش آمد که کسی منتظرش نیست، نرفت!»

  حال نان‌آور یک خانه که در وقت غروب…
  دید جز شرم گرانی به کفش نیست، نرفت!

  یوسفی عازم کنعان شد و در خواب عزیز…
  دید یک لحظه که دیگر پدرش نیست، نرفت!