• آیا راهکار مناسبی برای تشخیص کلمات فارسی و عربی وجود دارد؟ بخصوص سمت دیتابیس و SQL Server ؟