• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1401/11/11 ساعت 13:27

    جایگاه #سیف‌الله_صمدیان در عکاسی امروز و در میان هنرمندان معاصر کجاست؟
    در روز تولد این عکاس، با دوستانش از تاثیر او بر عکاسی امروز ایران صحبت کردیم
    در #اعتماد امروز بخوانید:
    https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۹۷۰۷۷/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸A٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۳٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۳٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸A٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪AF٪D۹٪۸A٪D۸٪B۱٪D۸٪AF