• هیچ مقامی حق نداردبه نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورازادیهای مشروع را،هرچندباوضع قوانین ومقررات سلب کند ،نمیدانم نمایندگان مجلس اصل ۹قانون اساسی راخوانده‌اند،اگرخوانده‌اند چرادنبال تصویب طرحی هستندکه افرادبه گفته نمایندگان مشهور را منع کنیدکه قبل ازمسئولین اظهارنظرنکنند صم بکم