• محمد رضا جوادی یگانه   javadimr@

  1401/11/11 ساعت 11:07

  رستم اما گفت میدانستم از آغاز که آن بر و بازوی سهراب است
  کشتی اول از فراز دست او چون سرنگون برخاک غلطیدم
  درفش کاویان را واژگون دیدم
  جنگ رستم نیست باسهراب
  تا دهم درس وطن خواهی دلیران را
  خنجر سردار ایران چاک میزد سینه سردار توران را
  آنچه باقی ماند
  ایران بود

  علیرضا شجاع‌پور