• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1401/11/11 ساعت 12:00

    یادی از #ابوالحسن_مختاباد در شماره امروز روزنامه #اعتماد
    https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۹۷۰۷۸/٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱-٪DA٪۸۶٪D۹٪۸A٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۳٪D۹٪۸۸٪DA٪۸۶٪D۹٪۸۳-٪D۹٪۸۸-٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱-٪DA٪۸۶٪D۹٪۸A٪D۸٪B۲-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۳