• چرا اصل خصوصى سازى( به معنای واگذارى شرکتها) در ایران منجر به کارایی نمیشه؟ چون به عنوان قاعده در شرایط رکود تورمى نرخ بازده تعدیل شده به ریسک فروش یا اهرم کردن اجزای شرکت به مراتب بیشتر از بازده تعدیل شده به ریسک عملیات شرکت هست. خصوصا اگر وجه خریداز طریق اعتبار تامین شود./٣