• رحمان قهرمان پور   RGhahremanpour@

    1401/11/11 ساعت 09:12

    زیادی با روسیه داشت. سایر جمهوری‌ها هم بر اساس این روایت بخاطر توطئه غرب از روسیه جدا شده بودند و باید در زمان مناسب به روسیه برگردانده شوند.فقدان دموکراسی و آزادی بیان و رسانه‌های مستقل هم باعث شد این روایت اغراق آمیز مورد نقد قرار نگیرد. به تدریج مردم عادی این روایت و به تعبیری