• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

  1401/11/11 ساعت 12:16

  چند قدم کوچک از طرف حکومت به سمت مردم:
  ١_عفو زندانیان حوادث اخیر و آزادی زندانیان سیاسی
  ٢_ رفع فیلترینگ
  ٣_ حذف نظارت استصوابی
  ٤_ پذیرش حجاب عرفی مردم
  #ایران