• محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1401/11/10 ساعت 22:51

    حریف زمانی این گونه تهدید می‌کند که اطمینان داشته باشد طرف مقابل از نظر توان نظامی یا حمایت یکپارچه ملی یا تاب آوری اقتصادی دچار ضعف جدی شده است.در این صورت،اگر هزینه حمله نظامی برای تسلیم کردن را کمتر از هزینه دیپلماسی ارزیابی کند،حتما حمله خواهد کرد.