• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

    1401/11/10 ساعت 22:42

    کانالی رو دنبال می‌کنم در تلگرام که فروشنده عمده نهاله، اونقدر ذوق می‌کنم از دیدن این درخت جالب و زیبا
    مثلا دو سه روز پیش نهال بید مجنون زرد گذاشته بود