• امیرالمؤمنین می‌فرمایند :

    عدالت را پیشه خود نما
    از ظلم به مردم دوری کن
    چراکه ستم سبب دوری مردم از تو خواهد شد
    و ظلم سبب قیام مردم و توسل آنها به شمشیر علیه تو می‌شود

    استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فإن العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو إلى السیف