• در آیین نامه جدید با سالم سازی فضا از طریق تخصصی کردن شرایط داوطلبان فعالان اقتصادی احساس امنیت و مشارکت بیشتری پیدا کردند
    باید به عزیزانی که زمینه این تحول راهبردی و علمی برای تخصصی شدن و دور شدن حواشی از این نهاد بخش خصوصی را ایجاد کردند ، دست مریزاد گفت. #اتاق #نه_به_پاتالیسم