• علی رغم همه تحریم‌های کسانی که نمیخواستند اصلاحات اتاق صورت بگیرد، تهران رکورد زد و از ۱۸۶ نفر ثبت نامی چهار سال قبل عبور کرد و به عدد ۲۰۰ نفر رسید در حالیکه چهار روز دیگر به پایان مهلت ثبت نام باقی مانده است.
    عدد کل کشور هم به عدد ۱۱۲۰ رسید #رشتو