• حمید رضا موحدی زاده   movahedizadeh@

  1401/11/10 ساعت 19:33

  معاون زنان و خانواده دولت رئیسی:
  با حق تحفظ در حال اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو هستیم !
  ۱- تاکید بر اصول کرامت، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح و حفاظت تنوع قومی، فرهنگی و زبانی؛
  ۲- مسئولیت مشترک و پاسخگویی دولت و سبک زندگی جامعه؛
  ن: اگر قدرت در دست ما بود، سند ۲۰۳۰ هم حلال می‌شود !