• اسماعیل رمضانی   esmaeelramezani@

    1401/11/09 ساعت 23:21

    امانه تنها خدمات رسانی درست به جمعی پراکنده امکانپذیر نیست بلکه دراین فصل و درآن منطقه امکان گرمایش درچادر هم وجود ندارد.بدین ترتیب سطح رضایتمندی هم ناخواسته کاهش می‌یابد. هم اکنون ۲۴اردوگاه اسکان توسط #هلال_احمر برپاشده. مردم راترغیب کنیم برای مدتی به زندگی دراردوگاه رضایت بدهند