• محمد بلوچ زهی   mohamad_balochz@

    1401/11/09 ساعت 21:11

    خبری آمد که زنی در #سیستان‌و‌بلوچستان در صف #نفت سکته کرده و فوت.
    این روزها ما هر چه می‌دویم و مرگ نیز ناجوانمردانه در پی مان می‌دود شتابان. یک روز در صف نفت و گازی و روزی دگر در صف سیبی و پیازی!
    حال پرسش این است که فقدان یک جان، افول یک جهان چرا بر ما کم اهمیت گشته و ارزان؟!